Regulamin Gry

Regulamin określa zasady korzystania przez Graczy z Gry, a także zasady świadczenia przez Właściciela usług w Grze.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Właściciel
Działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą LavCon Piotr Borek, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod nr ew. 65975
Administrator
Reprezantant Właściciela w Grze
Patron Świata
Gracz o specjalnym statusie w Grze, przypisany do wybranego świata
Gra
prowadzony pod nazwą Laventhar przez Właściciela internetowy serwis gry strategicznej online, dostępny w domenie internetowej laventhar.org
Gracz
osoba fizyczna, która korzysta z Gry poprzez przeglądarkę i połączenie internetowe
Regulamin
niniejszy regulamin

II. Konta graczy

 1. Jeden Gracz może mieć tylko jedno konto w Grze.
 2. Przekazywanie loginu i hasła innym Graczom jest zabronione.

III. Gracz jako władca

 1. Jeden Gracz może posiadać w każdym ze światów co najwyżej jedno księstwo.
 2. Nazwy władców, księstw, osad, oddziałów, regimentów muszą zachowywać klimat. Język stosowany w opisach osad, księstw, bitew i w korespondencji z innymi władcami musi być utrzymany w średniowiecznym klimacie.
 3. Gracz wcielający się w rolę władcy, ma obowiązek działać wyłącznie w interesie swojego księstwa. Dodatkowo, Gracz ma obowiązek traktować każdy świat autonomicznie, czyli nie może przenosić zatargów czy sojuszy z innych światów. Relacje między księstwami muszą wynikać z dyplomacji prowadzonej w danym świecie.
 4. Gracz nie ma prawa wykorzystywać znalezionych luk w grze, lecz ma obowiązek zgłosić je Patronowi Świata.
  Do znanych i zabronionych działań należą:
  1. Przekazywanie koni innemu księstwu bez jego zgody.
  2. Przekazywanie towarów obcemu oddziałowi w celu jego spowolnienia.
  3. Przekazywanie osady w obce ręce przed atakiem w celu opóźnienia bitwy własnych oddziałów znajdujących się w osadzie.
  4. Rozdrabnianie oddziałów w celu utrudnienia obcym oddziałom wykonania rozkazu "marsz na oddział"
 5. Sankcje za nieprzestrzeganie Regulaminu leżą w gestii Administratora, który może je wprowadzić na wniosek Patrona Świata lub też bez takiego wniosku. Do ich repertuaru należą m.in. zarazy, katastrofy budowlane, dezercje oddziałów i inne, do pozbawienia władzy w księstwie włącznie.

IV. Światy rycerzy

Światy rycerzy to najważniejsza część Gry. Dlatego, obowiązują w nich specjalne zasady:

 1. Wypowiadanie się publiczne (np. na forum Gry) o sytuacji w świecie rycerzy przed jego zakończeniem jest zabronione.
 2. Zabronione jest komunikowanie się na temat swojego świata z innymi władcami z tego świata w każdej formie, poza listami w grze.
 3. Jeśli Gracz będący władcą księstwa w świecie rycerzy nie będzie obecny w Grze przez tydzień bez przekazania żadnej informacji Patronowi Świata, może utracić swe księstwo.
 4. Zabrania się posiadania księstw w jednym świecie rycerzy Graczom, którzy używają jednego komputera lub mają taki sam numer IP przy połączeniu.
 5. Świat zostaje zakończony w momencie, gdy któryś władca - zwycięzca - spełnia co najmniej jeden z warunków:
  1. Wraz ze swymi bezpośrednimi lennikami sprawuje rządy nad co najmniej 75% populacji księstw,
  2. Populacja jego księstwa stanowi co najmniej 50% populacji księstw.
 6. Nagrody, przyznawane w momencie zakończenia świata:
  1. Zwycięzca świata otrzymuje nagrodę w postaci 180 punktów,
  2. Autor najlepszej kroniki (wg dostępnej publicznie listy kronik, posortowanych po najwyższej ocenie) otrzymuje laur Żelaznego Pióra i nagrodę w postaci 100 punktów,
  3. Laureat Pieczęci Patrona otrzymuje 90 punktów ze środków Funduszu Pieczęci.
 7. Świat znajduje się pod opieką Patrona. Do jego zadań należy przede wszystkim kontrolowanie, czy gracze przestrzegają reguł, ale także zapobieganie sytuacjom, gdy któryś z władców ma osiągnąć zbyt duże korzyści wynikające z przypadkowej sytuacji, np. braku aktywności któregoś z Graczy.

V. Światy odkrywców

 1. Każdy Gracz ma prawo do władania w jednym księstwie w świecie odkrywców.
 2. Świat odkrywców jest zamykany w momencie, gdy liczba pozostałych w nim aktywnych księstw spadnie poniżej 30. W tej sytuacji Gracze władający w nim kończą swe władanie i mogą otrzymać księstwo w innym świecie odkrywców.
 3. Brak logowania się w serwisie Gracza przez 7 dni (lub 3 dni w pierwszym tygodniu po rejestracji) może prowadzić do usunięcia z tronu.

VI. Płatności

 1. Władanie w światach odkrywców jest darmowe.
 2. Opłata za objęcie władzy w świecie rycerzy wynosi 180 punktów i jest uiszczana w momencie startu świata.
 3. Płatności przyjmowane są za pośrednictwem dostawcy płatności internetowych. Gracze nabywają punkty, które potem służą do regulowania transakcji w Grze.
 4. Przejęcie władzy w porzuconym księstwie w świecie rycerzy odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty w punktach. Liczba punktów zostanie ustalona w formie aukcji holenderskiej na forum Gry. Początkowa cena i tempo aukcji zależy od Administratora, który działa w uzgodnieniu z Patronem Świata.
 5. Zgromadzone punkty można przekazać innemu Graczowi, jednak taka operacja obarczona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 30 punktów.
Wyszukiwarka: